/[svn]/jsampler/trunk/src/org/jsampler/CC.java
ViewVC logotype

Diff of /jsampler/trunk/src/org/jsampler/CC.java

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 2194 by iliev, Fri Jun 24 21:34:51 2011 UTC revision 2195 by iliev, Tue Jun 28 22:44:39 2011 UTC
# Line 312  public class CC { Line 312  public class CC {
312                  getClient().removeSendEffectChainInfoListener(getHandler());                  getClient().removeSendEffectChainInfoListener(getHandler());
313                  getClient().addSendEffectChainInfoListener(getHandler());                  getClient().addSendEffectChainInfoListener(getHandler());
314                                    
315                    getClient().removeEffectInstanceInfoListener(getHandler());
316                    getClient().addEffectInstanceInfoListener(getHandler());
317                    
318                  CC.addConnectionEstablishedListener(new ActionListener() {                  CC.addConnectionEstablishedListener(new ActionListener() {
319                          public void                          public void
320                          actionPerformed(ActionEvent e) {                          actionPerformed(ActionEvent e) {
# Line 989  public class CC { Line 992  public class CC {
992                  TotalStreamCountListener, TotalVoiceCountListener, TaskQueueListener,                  TotalStreamCountListener, TotalVoiceCountListener, TaskQueueListener,
993                  OrchestraListener, ListListener<OrchestraModel>, MidiInstrumentCountListener,                  OrchestraListener, ListListener<OrchestraModel>, MidiInstrumentCountListener,
994                  MidiInstrumentInfoListener, GlobalInfoListener, ChannelMidiDataListener,                  MidiInstrumentInfoListener, GlobalInfoListener, ChannelMidiDataListener,
995                  SendEffectChainCountListener, SendEffectChainInfoListener {                  SendEffectChainCountListener, SendEffectChainInfoListener, EffectInstanceInfoListener {
996                                    
997                  /** Invoked when the number of channels has changed. */                  /** Invoked when the number of channels has changed. */
998                  @Override                  @Override
# Line 1275  public class CC { Line 1278  public class CC {
1278                                  new Audio.UpdateEffectInstances(e.getAudioDeviceId(), e.getChainId())                                  new Audio.UpdateEffectInstances(e.getAudioDeviceId(), e.getChainId())
1279                          );                          );
1280                  }                  }
1281                    
1282                    public void
1283                    effectInstanceInfoChanged(EffectInstanceInfoEvent e) {
1284                            getTaskQueue().add(new Audio.UpdateEffectInstanceInfo(e.getEffectInstanceId()));
1285                    }
1286          }          }
1287                    
1288          private static void          private static void

Legend:
Removed from v.2194  
changed lines
  Added in v.2195

  ViewVC Help
Powered by ViewVC