/[svn]/qsampler/trunk/src/translations/qsampler_cs.ts
ViewVC logotype

Contents of /qsampler/trunk/src/translations/qsampler_cs.ts

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2723 - (show annotations) (download)
Fri Mar 6 23:18:51 2015 UTC (6 years, 10 months ago) by capela
File size: 118758 byte(s)
- Old generic combo-box history load/save methods fixing.
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!DOCTYPE TS>
3 <TS version="2.0" language="cs_CZ">
4 <context>
5 <name>MidiInstrumentsModel</name>
6 <message>
7 <source>Name</source>
8 <translation type="obsolete">Název</translation>
9 </message>
10 <message>
11 <source>Map</source>
12 <translation type="obsolete">Přiřazení</translation>
13 </message>
14 <message>
15 <source>Bank</source>
16 <translation type="obsolete">Banka</translation>
17 </message>
18 <message>
19 <source>Prog</source>
20 <translation type="obsolete">Program</translation>
21 </message>
22 <message>
23 <source>Engine</source>
24 <translation type="obsolete">Stroj</translation>
25 </message>
26 <message>
27 <source>File</source>
28 <translation type="obsolete">Soubor</translation>
29 </message>
30 <message>
31 <source>Nr</source>
32 <translation type="obsolete">Číslo</translation>
33 </message>
34 <message>
35 <source>Vol</source>
36 <translation type="obsolete">Hlasitost</translation>
37 </message>
38 <message>
39 <source>Mode</source>
40 <translation type="obsolete">Režim</translation>
41 </message>
42 <message>
43 <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
44
45 Sorry.</source>
46 <translation type="obsolete">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
47
48 Promiňte.</translation>
49 </message>
50 </context>
51 <context>
52 <name>QObject</name>
53 <message>
54 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="94"/>
55 <source>Could not add channel.
56
57 Sorry.</source>
58 <translation>Nepodařilo se přidat kanál.
59
60 Promiňte.</translation>
61 </message>
62 <message>
63 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="96"/>
64 <source>added.</source>
65 <translation>přidán.</translation>
66 </message>
67 <message>
68 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="117"/>
69 <source>Could not remove channel.
70
71 Sorry.</source>
72 <translation>Nepodařilo se odstranit kanál.
73
74 Promiňte.</translation>
75 </message>
76 <message>
77 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="120"/>
78 <source>removed.</source>
79 <translation>odstraněn.</translation>
80 </message>
81 <message>
82 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="145"/>
83 <source>New Channel</source>
84 <translation>Nový kanál</translation>
85 </message>
86 <message>
87 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="145"/>
88 <source>Channel %1</source>
89 <translation>Kanál %1</translation>
90 </message>
91 <message>
92 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="171"/>
93 <source>Engine: %1.</source>
94 <translation>Stroj: %1.</translation>
95 </message>
96 <message>
97 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="227"/>
98 <source>Instrument: &quot;%1&quot; (%2).</source>
99 <translation>Nástroj: &quot;%1&quot; (%2).</translation>
100 </message>
101 <message>
102 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="272"/>
103 <source>MIDI driver: %1.</source>
104 <translation>Ovladač MIDI: %1.</translation>
105 </message>
106 <message>
107 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="300"/>
108 <source>MIDI device: %1.</source>
109 <translation>Zařízení MIDI: %1.</translation>
110 </message>
111 <message>
112 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="328"/>
113 <source>MIDI port: %1.</source>
114 <translation>Přípojka MIDI: %1.</translation>
115 </message>
116 <message>
117 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="356"/>
118 <source>MIDI channel: %1.</source>
119 <translation>Kanál MIDI: %1.</translation>
120 </message>
121 <message>
122 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="384"/>
123 <source>MIDI map: %1.</source>
124 <translation>Přiřazení MIDI: %1.</translation>
125 </message>
126 <message>
127 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="412"/>
128 <source>Audio device: %1.</source>
129 <translation>Zvukové zařízení: %1.</translation>
130 </message>
131 <message>
132 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="441"/>
133 <source>Audio driver: %1.</source>
134 <translation>Zvukový ovladač: %1.</translation>
135 </message>
136 <message>
137 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="469"/>
138 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2116"/>
139 <source>Volume: %1.</source>
140 <translation>Hlasitost: %1.</translation>
141 </message>
142 <message>
143 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="497"/>
144 <source>Mute: %1.</source>
145 <translation>Ztlumení: %1.</translation>
146 </message>
147 <message>
148 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="527"/>
149 <source>Solo: %1.</source>
150 <translation>Sólo: %1.</translation>
151 </message>
152 <message>
153 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="559"/>
154 <source>Audio Channel: %1 -&gt; %2.</source>
155 <translation>Zvukový kanál: %1 -&gt; %2.</translation>
156 </message>
157 <message>
158 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="596"/>
159 <source>Could not get channel information.
160
161 Sorry.</source>
162 <translation>Nepodařilo se získat informaci o kanále.
163
164 Promiňte.</translation>
165 </message>
166 <message>
167 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="643"/>
168 <source>(none)</source>
169 <translation>(žádná)</translation>
170 </message>
171 <message>
172 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="691"/>
173 <source>reset.</source>
174 <translation>znovu nastaven.</translation>
175 </message>
176 <message>
177 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="711"/>
178 <source>Could not launch an appropriate instrument editor for the given instrument!
179
180 Make sure you have an appropriate instrument editor like &apos;gigedit&apos; installed and that it placed its mandatory DLL file into the sampler&apos;s plugin directory.</source>
181 <translation>Pro zadaný nástroj se nepodařilo spustit příslušný nástrojový editor!
182
183 Ujistěte se, že máte nainstalován vhodný editor nástrojů, jakým je &apos;gigedit&apos;, a že tento umístil svůj povinný soubor DLL do adresáře sampleru, ve kterém jsou přídavné moduly.</translation>
184 </message>
185 <message>
186 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="722"/>
187 <source>edit instrument.</source>
188 <translation>upravit nástroj.</translation>
189 </message>
190 <message>
191 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="728"/>
192 <source>Sorry, QSampler was compiled for a version of liblscp which lacks this feature.
193
194 You may want to update liblscp and recompile QSampler afterwards.</source>
195 <translation>Promiňte, ale QSampler byl sestaven pro verzi liblscp, která postrádá tuto funkci.
196
197 Můžete chtít povýšit liblscp a sestavit QSampler později znovu.</translation>
198 </message>
199 <message>
200 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="749"/>
201 <source>setup...</source>
202 <translation>nastavit...</translation>
203 </message>
204 <message>
205 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="972"/>
206 <source>(No engine)</source>
207 <translation>(Není stroj)</translation>
208 </message>
209 <message>
210 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="977"/>
211 <source>(No instrument)</source>
212 <translation>(Není nástroj)</translation>
213 </message>
214 <message>
215 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="981"/>
216 <source>(Loading instrument...)</source>
217 <translation>(Nahrává se nástroj...)</translation>
218 </message>
219 <message>
220 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="1063"/>
221 <source> Device Channel</source>
222 <translation>Kanál zařízení</translation>
223 </message>
224 <message>
225 <location filename="../qsamplerChannel.cpp" line="1065"/>
226 <source>Audio Channel </source>
227 <translation>Zvukový kanál</translation>
228 </message>
229 <message>
230 <location filename="../qsamplerChannelStrip.cpp" line="344"/>
231 <source>channel fx sends...</source>
232 <translation>kanál fx posílá...</translation>
233 </message>
234 <message>
235 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="158"/>
236 <source>Audio</source>
237 <translation>Zvuk</translation>
238 </message>
239 <message>
240 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="164"/>
241 <source>MIDI</source>
242 <translation>MIDI</translation>
243 </message>
244 <message>
245 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="176"/>
246 <source>New %1 device</source>
247 <translation>Nové zařízení %1</translation>
248 </message>
249 <message>
250 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="183"/>
251 <source>Device %1</source>
252 <translation>Zařízení %1</translation>
253 </message>
254 <message>
255 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="379"/>
256 <source>Could not set device parameter value.
257
258 Sorry.</source>
259 <translation>Nepodařilo se nastavit hodnotu parametru pro zařízení.
260
261 Promiňte.</translation>
262 </message>
263 <message>
264 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="460"/>
265 <source>created.</source>
266 <translation>vytvořeno.</translation>
267 </message>
268 <message>
269 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="462"/>
270 <source>Could not create device.
271
272 Sorry.</source>
273 <translation>Nepodařilo se vytvořit zařízení
274
275 Promiňte.</translation>
276 </message>
277 <message>
278 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="498"/>
279 <source>deleted.</source>
280 <translation>smazáno.</translation>
281 </message>
282 <message>
283 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="501"/>
284 <source>Could not delete device.
285
286 Sorry.</source>
287 <translation>Nepodařilo se smazat zařízení.
288
289 Promiňte.</translation>
290 </message>
291 <message>
292 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="897"/>
293 <source>Could not set %1 parameter value.
294
295 Sorry.</source>
296 <translation>Nepodařilo se nastavit %1 hodnotu parametru.
297
298 Promiňte.</translation>
299 </message>
300 <message>
301 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="920"/>
302 <source>Audio Devices</source>
303 <translation>Zvuková zařízení</translation>
304 </message>
305 <message>
306 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="924"/>
307 <source>MIDI Devices</source>
308 <translation>Zařízení MIDI</translation>
309 </message>
310 <message>
311 <source>Persistent</source>
312 <translation type="obsolete">Trvalý</translation>
313 </message>
314 <message>
315 <source>On Demand Hold</source>
316 <translation type="obsolete">Držení na požádání</translation>
317 </message>
318 <message>
319 <source>On Demand</source>
320 <translation type="obsolete">Na požádání</translation>
321 </message>
322 <message>
323 <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="272"/>
324 <source>Usage: %1 [options] [session-file]
325
326 </source>
327 <translation>Použití: %1 [volby] [soubor sezení]
328
329 </translation>
330 </message>
331 <message>
332 <source>Option -h requires an argument (hostname).</source>
333 <translation type="obsolete">Volba -h vyžaduje argument (název hostitele).</translation>
334 </message>
335 <message>
336 <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="319"/>
337 <source>Option -h requires an argument (host).</source>
338 <translation type="unfinished"></translation>
339 </message>
340 <message>
341 <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="328"/>
342 <source>Option -p requires an argument (port).</source>
343 <translation>Volba -p vyžaduje argument (název přípojky - brány).</translation>
344 </message>
345 <message>
346 <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="340"/>
347 <source>Qt: %1
348 </source>
349 <translation>Qt: %1
350 </translation>
351 </message>
352 <message>
353 <location filename="../qsamplerOptions.cpp" line="570"/>
354 <source>Sent fine tuning settings.</source>
355 <translation>Poslána nastavení pěkného ladění.</translation>
356 </message>
357 </context>
358 <context>
359 <name>QSampler::AbstractDeviceParamModel</name>
360 <message>
361 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="1004"/>
362 <source>Parameter</source>
363 <translation>Parametr</translation>
364 </message>
365 <message>
366 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="1005"/>
367 <source>Value</source>
368 <translation>Hodnota</translation>
369 </message>
370 <message>
371 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="1006"/>
372 <source>Description</source>
373 <translation>Popis</translation>
374 </message>
375 </context>
376 <context>
377 <name>QSampler::ChannelForm</name>
378 <message>
379 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="417"/>
380 <source>Some channel settings could not be set.
381
382 Sorry.</source>
383 <translation>Některá nastavení kanálu se nepodařilo nastavit.
384
385 Promiňte.</translation>
386 </message>
387 <message>
388 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="443"/>
389 <source>Warning</source>
390 <translation>Varování</translation>
391 </message>
392 <message>
393 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="444"/>
394 <source>Some channel settings have been changed.
395
396 Do you want to apply the changes?</source>
397 <translation>Některá nastavení kanálu byla změněna.
398
399 Chcete použít změny?</translation>
400 </message>
401 <message>
402 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="483"/>
403 <source>GIG Instrument files</source>
404 <translation type="unfinished"></translation>
405 </message>
406 <message>
407 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="485"/>
408 <source>SFZ Instrument files</source>
409 <translation type="unfinished"></translation>
410 </message>
411 <message>
412 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="487"/>
413 <source>SF2 Instrument files</source>
414 <translation type="unfinished"></translation>
415 </message>
416 <message>
417 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="488"/>
418 <source>All files</source>
419 <translation type="unfinished"></translation>
420 </message>
421 <message>
422 <source>Apply</source>
423 <translation type="obsolete">Применить</translation>
424 </message>
425 <message>
426 <source>Discard</source>
427 <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
428 </message>
429 <message>
430 <source>Cancel</source>
431 <translation type="obsolete">Отменить</translation>
432 </message>
433 <message>
434 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="492"/>
435 <source>Instrument files</source>
436 <translation>Soubory s nástroji</translation>
437 </message>
438 <message>
439 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="619"/>
440 <source>(New MIDI %1 device)</source>
441 <translation>(Nové zařízení MIDI %1)</translation>
442 </message>
443 <message>
444 <location filename="../qsamplerChannelForm.cpp" line="734"/>
445 <source>(New Audio %1 device)</source>
446 <translation>(Nové zvukové zařízení %1)</translation>
447 </message>
448 </context>
449 <context>
450 <name>QSampler::ChannelStrip</name>
451 <message>
452 <location filename="../qsamplerChannelStrip.cpp" line="358"/>
453 <source>Unavailable</source>
454 <translation>Nedostupné</translation>
455 </message>
456 <message>
457 <location filename="../qsamplerChannelStrip.cpp" line="359"/>
458 <source>Sorry, QSampler was built without FX send support!
459
460 (Make sure you have a recent liblscp when recompiling QSampler)</source>
461 <translation>Promiňte, ale QSampler byl sestaven bez podpory pro poslání FX.
462
463 (Ujistěte se, že když sestavujete QSampler, máte poslední liblscp)</translation>
464 </message>
465 <message>
466 <location filename="../qsamplerChannelStrip.cpp" line="417"/>
467 <source>Instruments</source>
468 <translation type="unfinished">Nástroje</translation>
469 </message>
470 <message>
471 <location filename="../qsamplerChannelStrip.cpp" line="517"/>
472 <source>All</source>
473 <translation>Vše</translation>
474 </message>
475 <message>
476 <location filename="../qsamplerChannelStrip.cpp" line="532"/>
477 <source>ERR%1</source>
478 <translation>ERR%1</translation>
479 </message>
480 </context>
481 <context>
482 <name>QSampler::DeviceForm</name>
483 <message>
484 <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="286"/>
485 <source>Warning</source>
486 <translation>Varování</translation>
487 </message>
488 <message>
489 <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="287"/>
490 <source>About to delete device:
491
492 %1
493
494 Are you sure?</source>
495 <translation>Chystáte se smazat zařízení:
496
497 %1
498
499 Jste si jistý?</translation>
500 </message>
501 <message>
502 <source>OK</source>
503 <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
504 </message>
505 <message>
506 <source>Cancel</source>
507 <translation type="obsolete">О&amp;тменить</translation>
508 </message>
509 <message>
510 <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="302"/>
511 <source>Don&apos;t ask this again</source>
512 <translation type="unfinished"></translation>
513 </message>
514 <message>
515 <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="464"/>
516 <source>Ch&amp;annel:</source>
517 <translation>&amp;Каnál:</translation>
518 </message>
519 <message>
520 <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="467"/>
521 <source>P&amp;ort:</source>
522 <translation>&amp;Přípojka:</translation>
523 </message>
524 <message>
525 <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="644"/>
526 <source>&amp;Create device</source>
527 <translation>&amp;Vytvořit zařízení</translation>
528 </message>
529 <message>
530 <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="648"/>
531 <source>&amp;Delete device</source>
532 <translation>&amp;Smazat zařízení</translation>
533 </message>
534 <message>
535 <location filename="../qsamplerDeviceForm.cpp" line="653"/>
536 <source>&amp;Refresh</source>
537 <translation>&amp;Obnovit</translation>
538 </message>
539 </context>
540 <context>
541 <name>QSampler::DeviceParamDelegate</name>
542 <message>
543 <location filename="../qsamplerDevice.cpp" line="1190"/>
544 <source>(none)</source>
545 <translation>(žádný)</translation>
546 </message>
547 </context>
548 <context>
549 <name>QSampler::DeviceStatusForm</name>
550 <message>
551 <location filename="../qsamplerDeviceStatusForm.cpp" line="125"/>
552 <source>%1 Status</source>
553 <translation type="unfinished"></translation>
554 </message>
555 </context>
556 <context>
557 <name>QSampler::InstrumentForm</name>
558 <message>
559 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.cpp" line="264"/>
560 <source>GIG Instrument files</source>
561 <translation type="unfinished"></translation>
562 </message>
563 <message>
564 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.cpp" line="266"/>
565 <source>SFZ Instrument files</source>
566 <translation type="unfinished"></translation>
567 </message>
568 <message>
569 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.cpp" line="268"/>
570 <source>SF2 Instrument files</source>
571 <translation type="unfinished"></translation>
572 </message>
573 <message>
574 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.cpp" line="272"/>
575 <source>Instrument files</source>
576 <translation>Soubory s nástroji</translation>
577 </message>
578 <message>
579 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.cpp" line="376"/>
580 <source>Warning</source>
581 <translation>Varování</translation>
582 </message>
583 <message>
584 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.cpp" line="377"/>
585 <source>Some channel settings have been changed.
586
587 Do you want to apply the changes?</source>
588 <translation>Některá nastavení kanálu byla změněna.
589
590 Chcete použít změny?</translation>
591 </message>
592 <message>
593 <source>Apply</source>
594 <translation type="obsolete">Применить</translation>
595 </message>
596 <message>
597 <source>Discard</source>
598 <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
599 </message>
600 <message>
601 <source>Cancel</source>
602 <translation type="obsolete">Отменить</translation>
603 </message>
604 </context>
605 <context>
606 <name>QSampler::InstrumentListForm</name>
607 <message>
608 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="60"/>
609 <source>Instrument Map</source>
610 <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
611 </message>
612 <message>
613 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="160"/>
614 <source>(All)</source>
615 <translation>(Vše)</translation>
616 </message>
617 <message>
618 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="284"/>
619 <source>Warning</source>
620 <translation>Varování</translation>
621 </message>
622 <message>
623 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="285"/>
624 <source>About to delete instrument map entry:
625
626 %1
627
628 Are you sure?</source>
629 <translation>Chystáte se smazat položku v zobrazení nástrojů:
630
631 %1
632
633 Jste si jistý?</translation>
634 </message>
635 <message>
636 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.cpp" line="300"/>
637 <source>Don&apos;t ask this again</source>
638 <translation type="unfinished"></translation>
639 </message>
640 <message>
641 <source>OK</source>
642 <translation type="obsolete">OK</translation>
643 </message>
644 <message>
645 <source>Cancel</source>
646 <translation type="obsolete">Отменить</translation>
647 </message>
648 </context>
649 <context>
650 <name>QSampler::InstrumentListModel</name>
651 <message>
652 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="98"/>
653 <source>Persistent</source>
654 <translation type="unfinished">Trvalý</translation>
655 </message>
656 <message>
657 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="99"/>
658 <source>On Demand Hold</source>
659 <translation type="unfinished">Držení na požádání</translation>
660 </message>
661 <message>
662 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="100"/>
663 <source>On Demand</source>
664 <translation type="unfinished">Na požádání</translation>
665 </message>
666 <message>
667 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="156"/>
668 <source>Name</source>
669 <translation type="unfinished">Název</translation>
670 </message>
671 <message>
672 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="157"/>
673 <source>Map</source>
674 <translation type="unfinished">Přiřazení</translation>
675 </message>
676 <message>
677 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="158"/>
678 <source>Bank</source>
679 <translation type="unfinished">Banka</translation>
680 </message>
681 <message>
682 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="159"/>
683 <source>Prog</source>
684 <translation type="unfinished">Program</translation>
685 </message>
686 <message>
687 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="160"/>
688 <source>Engine</source>
689 <translation type="unfinished">Stroj</translation>
690 </message>
691 <message>
692 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="161"/>
693 <source>File</source>
694 <translation type="unfinished">Soubor</translation>
695 </message>
696 <message>
697 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="162"/>
698 <source>Nr</source>
699 <translation type="unfinished">Číslo</translation>
700 </message>
701 <message>
702 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="163"/>
703 <source>Vol</source>
704 <translation type="unfinished">Hlasitost</translation>
705 </message>
706 <message>
707 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="164"/>
708 <source>Mode</source>
709 <translation type="unfinished">Režim</translation>
710 </message>
711 <message>
712 <location filename="../qsamplerInstrumentList.cpp" line="293"/>
713 <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
714
715 Sorry.</source>
716 <translation type="unfinished">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
717
718 Promiňte.</translation>
719 </message>
720 </context>
721 <context>
722 <name>QSampler::MainForm</name>
723 <message>
724 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="240"/>
725 <source>Master volume</source>
726 <translation>Hlavní hlasitost</translation>
727 </message>
728 <message>
729 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="285"/>
730 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2074"/>
731 <source>Connected</source>
732 <translation>Spojeno</translation>
733 </message>
734 <message>
735 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="301"/>
736 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2088"/>
737 <source>MOD</source>
738 <translation>MOD</translation>
739 </message>
740 <message>
741 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="517"/>
742 <source>Ready</source>
743 <translation>Připraven</translation>
744 </message>
745 <message>
746 <source>Notify event: %1 data: %2</source>
747 <translation type="obsolete">Oznámit událost: %1 data: %2</translation>
748 </message>
749 <message>
750 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="768"/>
751 <source>Untitled</source>
752 <translation>Bez názvu</translation>
753 </message>
754 <message>
755 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="791"/>
756 <source>New session: &quot;%1&quot;.</source>
757 <translation>Nové sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
758 </message>
759 <message>
760 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="806"/>
761 <source>Open Session</source>
762 <translation>Otevřít sezení</translation>
763 </message>
764 <message>
765 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="808"/>
766 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="841"/>
767 <source>LSCP Session files</source>
768 <translation>Soubory se sezením LSCP</translation>
769 </message>
770 <message>
771 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="839"/>
772 <source>Save Session</source>
773 <translation>Uložit sezení</translation>
774 </message>
775 <message>
776 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="852"/>
777 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="876"/>
778 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1409"/>
779 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1468"/>
780 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1569"/>
781 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2743"/>
782 <source>Warning</source>
783 <translation>Varování</translation>
784 </message>
785 <message>
786 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="853"/>
787 <source>The file already exists:
788
789 &quot;%1&quot;
790
791 Do you want to replace it?</source>
792 <translation>Soubor již existuje:
793
794 &quot;%1&quot;
795
796 Chcete jej nahradit?</translation>
797 </message>
798 <message>
799 <source>Replace</source>
800 <translation type="obsolete">Заменить</translation>
801 </message>
802 <message>
803 <source>Cancel</source>
804 <translation type="obsolete">Отменить</translation>
805 </message>
806 <message>
807 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="877"/>
808 <source>The current session has been changed:
809
810 &quot;%1&quot;
811
812 Do you want to save the changes?</source>
813 <translation>Nynější sezení bylo změněno:
814
815 &quot;%1&quot;
816
817 Chcete uložit změny?</translation>
818 </message>
819 <message>
820 <source>Save</source>
821 <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
822 </message>
823 <message>
824 <source>Discard</source>
825 <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
826 </message>
827 <message>
828 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="933"/>
829 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1015"/>
830 <source>Could not open &quot;%1&quot; session file.
831
832 Sorry.</source>
833 <translation>Nepodařilo se otevřít soubor se sezením &quot;%1&quot;.
834
835 Promiňte.</translation>
836 </message>
837 <message>
838 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="979"/>
839 <source>Session loaded with errors
840 from &quot;%1&quot;.
841
842 Sorry.</source>
843 <translation>Sezení nahráno s chybami
844 z &quot;%1&quot;.
845
846 Promiňte.</translation>
847 </message>
848 <message>
849 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="991"/>
850 <source>Open session: &quot;%1&quot;.</source>
851 <translation>Otevřít sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
852 </message>
853 <message>
854 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1027"/>
855 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1929"/>
856 <source>Version</source>
857 <translation>Verze</translation>
858 </message>
859 <message>
860 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1029"/>
861 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1930"/>
862 <source>Build</source>
863 <translation>Sestavení</translation>
864 </message>
865 <message>
866 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1032"/>
867 <source>File</source>
868 <translation>Soubor</translation>
869 </message>
870 <message>
871 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1034"/>
872 <source>Date</source>
873 <translation>Datum</translation>
874 </message>
875 <message>
876 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1054"/>
877 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1096"/>
878 <source>Device</source>
879 <translation>Zařízení</translation>
880 </message>
881 <message>
882 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1139"/>
883 <source>MIDI instrument map</source>
884 <translation>Zobrazení nástrojů MIDI</translation>
885 </message>
886 <message>
887 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1212"/>
888 <source>Channel</source>
889 <translation>Kanál</translation>
890 </message>
891 <message>
892 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1306"/>
893 <source>Global volume level</source>
894 <translation>Úroveň celkové hlasitosti</translation>
895 </message>
896 <message>
897 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1320"/>
898 <source>Some settings could not be saved
899 to &quot;%1&quot; session file.
900
901 Sorry.</source>
902 <translation>Některá nastavení se nepodařilo uložit.
903 do souboru se sezením &quot;%1&quot;.
904
905 Promiňte.</translation>
906 </message>
907 <message>
908 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1333"/>
909 <source>Save session: &quot;%1&quot;.</source>
910 <translation>Uložit sezení: &quot;%1&quot;.</translation>
911 </message>
912 <message>
913 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1410"/>
914 <source>Resetting the sampler instance will close
915 all device and channel configurations.
916
917 Please note that this operation may cause
918 temporary MIDI and Audio disruption.
919
920 Do you want to reset the sampler engine now?</source>
921 <translation>Přenastavení řízení sampleru uzavře
922 všechna nastavení zařízení a kanálů.
923
924 Uvědomte si, prosím, že tato operace může způsobit
925 dočasné rušení MIDI a zvuku.
926
927 Chcete přenastavit stroj sampleru nyní?</translation>
928 </message>
929 <message>
930 <source>Reset</source>
931 <translation type="obsolete">Сбросить</translation>
932 </message>
933 <message>
934 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1445"/>
935 <source>Could not reset sampler instance.
936
937 Sorry.</source>
938 <translation>Nepodařilo se přenastavit řízení sampleru.
939
940 Promiňte.</translation>
941 </message>
942 <message>
943 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1450"/>
944 <source>Sampler reset.</source>
945 <translation>Přenastavení sampleru.</translation>
946 </message>
947 <message>
948 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1469"/>
949 <source>New settings will be effective after
950 restarting the client/server connection.
951
952 Please note that this operation may cause
953 temporary MIDI and Audio disruption.
954
955 Do you want to restart the connection now?</source>
956 <translation>Nová nastavení se projeví po znovuspuštění
957 spojení klient/server.
958
959 Uvědomte si, prosím, že tato operace může způsobit
960 dočasné rušení MIDI a zvuku.
961
962 Chcete spojení spustit znovu nyní?</translation>
963 </message>
964 <message>
965 <source>Restart</source>
966 <translation type="obsolete">Перезапустить</translation>
967 </message>
968 <message>
969 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1570"/>
970 <source>About to remove channel:
971
972 %1
973
974 Are you sure?</source>
975 <translation>Chystáte se odstranit kanál:
976
977 %1
978
979 Jste si jistý?</translation>
980 </message>
981 <message>
982 <source>OK</source>
983 <translation type="obsolete">OK</translation>
984 </message>
985 <message>
986 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="689"/>
987 <source>LSCP Event: %1 data: %2</source>
988 <translation type="unfinished"></translation>
989 </message>
990 <message>
991 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1426"/>
992 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1485"/>
993 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1585"/>
994 <source>Don&apos;t ask this again</source>
995 <translation type="unfinished"></translation>
996 </message>
997 <message>
998 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1806"/>
999 <source>Information</source>
1000 <translation>Informace</translation>
1001 </message>
1002 <message>
1003 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1807"/>
1004 <source>Some settings may be only effective
1005 next time you start this program.</source>
1006 <translation>Některá nastavení se projeví až tehdy,
1007 když příště spustíte tento program.</translation>
1008 </message>
1009 <message>
1010 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1933"/>
1011 <source>Debugging option enabled.</source>
1012 <translation>Povolena volba ladění.</translation>
1013 </message>
1014 <message>
1015 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1938"/>
1016 <source>GIG (libgig) file support disabled.</source>
1017 <translation>Zakázána podpora pro soubor GIG (libgig).</translation>
1018 </message>
1019 <message>
1020 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1943"/>
1021 <source>LSCP (liblscp) instrument_name support disabled.</source>
1022 <translation>Zakázána podpora pro instrument_name v LSCP (liblscp).</translation>
1023 </message>
1024 <message>
1025 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1948"/>
1026 <source>Sampler channel Mute/Solo support disabled.</source>
1027 <translation>Zakázána podpora pro Ztlumení/Sólo kanálu sampleru.</translation>
1028 </message>
1029 <message>
1030 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1953"/>
1031 <source>LSCP (liblscp) audio_routing support disabled.</source>
1032 <translation>Zakázána podpora pro audio_routing v LSCP (liblscp).</translation>
1033 </message>
1034 <message>
1035 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1958"/>
1036 <source>Sampler channel Effect Sends support disabled.</source>
1037 <translation>Zakázána podpora pro poslání efektu kanálu sampleru.</translation>
1038 </message>
1039 <message>
1040 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1963"/>
1041 <source>Global volume support disabled.</source>
1042 <translation>Zakázána podpora pro celkovou hlasitost.</translation>
1043 </message>
1044 <message>
1045 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1968"/>
1046 <source>MIDI instrument mapping support disabled.</source>
1047 <translation>Zakázána podpora pro zobrazení nástrojů MIDI.</translation>
1048 </message>
1049 <message>
1050 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1973"/>
1051 <source>Instrument editing support disabled.</source>
1052 <translation>Zakázána podpora pro úpravy nástrojů.</translation>
1053 </message>
1054 <message>
1055 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1978"/>
1056 <source>Channel MIDI event support disabled.</source>
1057 <translation>Zakázána podpora pro události kanálů MIDI.</translation>
1058 </message>
1059 <message>
1060 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1983"/>
1061 <source>Device MIDI event support disabled.</source>
1062 <translation>Zakázána podpora pro události zařízení MIDI.</translation>
1063 </message>
1064 <message>
1065 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1988"/>
1066 <source>Runtime max. voices / disk streams support disabled.</source>
1067 <translation>Zakázána podpora pro největší množství hlasů/diskových proudy běžících současně.</translation>
1068 </message>
1069 <message>
1070 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="1992"/>
1071 <source>Using</source>
1072 <translation>Pomocí</translation>
1073 </message>
1074 <message>
1075 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2004"/>
1076 <source>Website</source>
1077 <translation>Stránky</translation>
1078 </message>
1079 <message>
1080 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2010"/>
1081 <source>This program is free software; you can redistribute it and/or modify it</source>
1082 <translation>Tento program je svobodným programem. Můžete jej šířit a/nebo upravit</translation>
1083 </message>
1084 <message>
1085 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2011"/>
1086 <source>under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.</source>
1087 <translation>za podmínek GNU General Public License ve verzi 2 nebo pozdější.</translation>
1088 </message>
1089 <message>
1090 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2015"/>
1091 <source>About</source>
1092 <translation>O programu</translation>
1093 </message>
1094 <message>
1095 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2162"/>
1096 <source>Chromatic</source>
1097 <translation>Chromatický</translation>
1098 </message>
1099 <message>
1100 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2164"/>
1101 <source>Drum Kits</source>
1102 <translation>Bicí</translation>
1103 </message>
1104 <message>
1105 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2190"/>
1106 <source>Could not get current list of channels.
1107
1108 Sorry.</source>
1109 <translation>Nepodařilo se získat nynější seznam kanálů.
1110 Promiňte.</translation>
1111 </message>
1112 <message>
1113 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2415"/>
1114 <source>Error</source>
1115 <translation>Chyba</translation>
1116 </message>
1117 <message>
1118 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2424"/>
1119 <source>Don&apos;t show this again</source>
1120 <translation type="unfinished"></translation>
1121 </message>
1122 <message>
1123 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2744"/>
1124 <source>Could not start the LinuxSampler server.
1125
1126 Maybe it is already started.</source>
1127 <translation>Nepodařilo se spustit server LinuxSampler.
1128
1129 Možná je už spuštěn.</translation>
1130 </message>
1131 <message>
1132 <source>Stop</source>
1133 <translation type="obsolete">Остановить</translation>
1134 </message>
1135 <message>
1136 <source>Kill</source>
1137 <translation type="obsolete">Убить</translation>
1138 </message>
1139 <message>
1140 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2785"/>
1141 <source>Server is starting...</source>
1142 <translation>Spouští se server...</translation>
1143 </message>
1144 <message>
1145 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2791"/>
1146 <source>Could not start server.
1147
1148 Sorry.</source>
1149 <translation>Nepodařilo se spustit server.
1150
1151 Promiňte.</translation>
1152 </message>
1153 <message>
1154 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2798"/>
1155 <source>Server was started with PID=%1.</source>
1156 <translation>Server byl spuštěn s PID=%1.</translation>
1157 </message>
1158 <message>
1159 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2815"/>
1160 <source>The backend&apos;s fate ...</source>
1161 <translation>Osud zadní části programu...</translation>
1162 </message>
1163 <message>
1164 <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1165 running in the background. The sampler would continue to work
1166 according to your current sampler session and you could alter the
1167 sampler session at any time by relaunching QSampler.
1168
1169 Do you want LinuxSampler to stop or to keep running in
1170 the background?</source>
1171 <translation type="obsolete">Вы можете оставить движок сэмплера (LinuxSampler)
1172 работающим в фоновом режиме. Сэмплер продолжит
1173 работать с текущим сеансом, и при следующем запуске
1174 QSampler вы сможете изменить параметры сеанса.
1175
1176 Хотите ли вы остановить LinuxSampler или же оставить
1177 его работающим в фоновом режиме?</translation>
1178 </message>
1179 <message>
1180 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2830"/>
1181 <source>Server is stopping...</source>
1182 <translation>Zastavuje se server...</translation>
1183 </message>
1184 <message>
1185 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2871"/>
1186 <source>Server is being forced...</source>
1187 <translation>Server je nucen...</translation>
1188 </message>
1189 <message>
1190 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2882"/>
1191 <source>Server was stopped with exit status %1.</source>
1192 <translation>Server byl zastaven se stavem ukončení %1.</translation>
1193 </message>
1194 <message>
1195 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2926"/>
1196 <source>Client connecting...</source>
1197 <translation>Připojuje se klient...</translation>
1198 </message>
1199 <message>
1200 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2938"/>
1201 <source>Could not connect to server as client.
1202
1203 Sorry.</source>
1204 <translation>Nepodařilo se připojit k serveru jako klient.
1205
1206 Promiňte.</translation>
1207 </message>
1208 <message>
1209 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2949"/>
1210 <source>Client receive timeout is set to %1 msec.</source>
1211 <translation>Přerušení přijetí klienta je nastavena na %1 msec.</translation>
1212 </message>
1213 <message>
1214 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2988"/>
1215 <source>Client connected.</source>
1216 <translation>Klient připojen.</translation>
1217 </message>
1218 <message>
1219 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="3021"/>
1220 <source>Client disconnecting...</source>
1221 <translation>Odpojuje se klient...</translation>
1222 </message>
1223 <message>
1224 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="3059"/>
1225 <source>Client disconnected.</source>
1226 <translation>Klient odpojen.</translation>
1227 </message>
1228 <message>
1229 <location filename="../qsamplerMainForm.cpp" line="2816"/>
1230 <source>You have the option to keep the sampler backend (LinuxSampler)
1231 running in the background. The sampler would continue to work
1232 according to your current sampler session and you could alter the
1233 sampler session at any time by relaunching QSampler.
1234
1235 Do you want LinuxSampler to stop?</source>
1236 <translation>Máte volbu, kterou zadní část programu (LinuxSampler)
1237 udržujete běžící na pozadí. Sampler bude pokračovat v práci
1238 podle vašeho nynějšího sezení sampleru a vy můžete změnit
1239 sezení sampleru kdykoli novým spuštěním QSampleru.
1240
1241 Chcete zastavit LinuxSampler?</translation>
1242 </message>
1243 </context>
1244 <context>
1245 <name>QSampler::Messages</name>
1246 <message>
1247 <location filename="../qsamplerMessages.cpp" line="95"/>
1248 <source>Messages</source>
1249 <translation>Hlášení</translation>
1250 </message>
1251 <message>
1252 <location filename="../qsamplerMessages.cpp" line="238"/>
1253 <source>Logging stopped --- %1 ---</source>
1254 <translation>Vedení zápisu zastaveno --- %1 ---</translation>
1255 </message>
1256 <message>
1257 <location filename="../qsamplerMessages.cpp" line="248"/>
1258 <source>Logging started --- %1 ---</source>
1259 <translation>Vedení zápisu spuštěno --- %1 ---</translation>
1260 </message>
1261 </context>
1262 <context>
1263 <name>QSampler::MidiInstrumentsModel</name>
1264 <message>
1265 <source>Persistent</source>
1266 <translation type="obsolete">Trvalý</translation>
1267 </message>
1268 <message>
1269 <source>On Demand Hold</source>
1270 <translation type="obsolete">Držení na požádání</translation>
1271 </message>
1272 <message>
1273 <source>On Demand</source>
1274 <translation type="obsolete">Na požádání</translation>
1275 </message>
1276 <message>
1277 <source>Name</source>
1278 <translation type="obsolete">Název</translation>
1279 </message>
1280 <message>
1281 <source>Map</source>
1282 <translation type="obsolete">Přiřazení</translation>
1283 </message>
1284 <message>
1285 <source>Bank</source>
1286 <translation type="obsolete">Banka</translation>
1287 </message>
1288 <message>
1289 <source>Prog</source>
1290 <translation type="obsolete">Program</translation>
1291 </message>
1292 <message>
1293 <source>Engine</source>
1294 <translation type="obsolete">Stroj</translation>
1295 </message>
1296 <message>
1297 <source>File</source>
1298 <translation type="obsolete">Soubor</translation>
1299 </message>
1300 <message>
1301 <source>Nr</source>
1302 <translation type="obsolete">Číslo</translation>
1303 </message>
1304 <message>
1305 <source>Vol</source>
1306 <translation type="obsolete">Hlasitost</translation>
1307 </message>
1308 <message>
1309 <source>Mode</source>
1310 <translation type="obsolete">Režim</translation>
1311 </message>
1312 <message>
1313 <source>Could not get current list of MIDI instrument mappings.
1314
1315 Sorry.</source>
1316 <translation type="obsolete">Nepodařilo se získat nynější seznam přiřazení MIDI nástrojů.
1317
1318 Promiňte.</translation>
1319 </message>
1320 </context>
1321 <context>
1322 <name>QSampler::OptionsForm</name>
1323 <message>
1324 <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="252"/>
1325 <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="265"/>
1326 <source>This parameter is not supported by the current sampler version in use.</source>
1327 <translation>Tento parametr není podporován současnou používanou verzí sampleru.</translation>
1328 </message>
1329 <message>
1330 <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="257"/>
1331 <source>The max. amount of voices the sampler shall process simultaniously.</source>
1332 <translation>Největší množství hlasů, které sampler zpracovává zároveň.</translation>
1333 </message>
1334 <message>
1335 <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="270"/>
1336 <source>The max. amount of disk streams the sampler shall process simultaniously.</source>
1337 <translation>Největší množství diskových proudů, které sampler zpracovává zároveň.</translation>
1338 </message>
1339 <message>
1340 <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="277"/>
1341 <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="280"/>
1342 <source>QSampler was built without support for this parameter.</source>
1343 <translation>QSampler byl sestaven bez podpory pro tento parametr.</translation>
1344 </message>
1345 <message>
1346 <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="359"/>
1347 <source>Warning</source>
1348 <translation>Varování</translation>
1349 </message>
1350 <message>
1351 <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="360"/>
1352 <source>Some settings have been changed.
1353
1354 Do you want to apply the changes?</source>
1355 <translation>Některá nastavení byla změněna.
1356
1357 Chcete použít změny?</translation>
1358 </message>
1359 <message>
1360 <source>Apply</source>
1361 <translation type="obsolete">Применить</translation>
1362 </message>
1363 <message>
1364 <source>Discard</source>
1365 <translation type="obsolete">Отказаться</translation>
1366 </message>
1367 <message>
1368 <source>Cancel</source>
1369 <translation type="obsolete">Отменить</translation>
1370 </message>
1371 <message>
1372 <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="424"/>
1373 <source>Messages Log</source>
1374 <translation>Zápis hlášení</translation>
1375 </message>
1376 <message>
1377 <location filename="../qsamplerOptionsForm.cpp" line="426"/>
1378 <source>Log files</source>
1379 <translation>Soubory s hlášeními</translation>
1380 </message>
1381 </context>
1382 <context>
1383 <name>qsamplerChannelForm</name>
1384 <message>
1385 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="45"/>
1386 <source>Qsampler: Channel</source>
1387 <translation>Qsampler: Каnál</translation>
1388 </message>
1389 <message>
1390 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="91"/>
1391 <source>Browse for instrument filename</source>
1392 <translation>Procházet názvy souborů s nástroji</translation>
1393 </message>
1394 <message>
1395 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="118"/>
1396 <source>Instrument name</source>
1397 <translation>Název nástroje</translation>
1398 </message>
1399 <message>
1400 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="125"/>
1401 <source>&amp;Engine:</source>
1402 <translation>&amp;Stroj:</translation>
1403 </message>
1404 <message>
1405 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="149"/>
1406 <source>Engine name</source>
1407 <translation>Název stroje</translation>
1408 </message>
1409 <message>
1410 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="156"/>
1411 <source>&amp;Filename:</source>
1412 <translation>&amp;Název souboru:</translation>
1413 </message>
1414 <message>
1415 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="172"/>
1416 <source>&amp;Instrument:</source>
1417 <translation>&amp;Nástroj:</translation>
1418 </message>
1419 <message>
1420 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="202"/>
1421 <source>Instrument filename</source>
1422 <translation>Název souboru s nástrojem</translation>
1423 </message>
1424 <message>
1425 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="214"/>
1426 <source>MIDI / Input</source>
1427 <translation>MIDI/Vstup</translation>
1428 </message>
1429 <message>
1430 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="242"/>
1431 <source>MIDI input device</source>
1432 <translation>Vstupní zařízení pro MIDI</translation>
1433 </message>
1434 <message>
1435 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="272"/>
1436 <source>MIDI input device setup</source>
1437 <translation>Nastavení vstupního zařízení pro MIDI</translation>
1438 </message>
1439 <message>
1440 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="287"/>
1441 <source>&amp;Map:</source>
1442 <translation>&amp;Zobrazení:</translation>
1443 </message>
1444 <message>
1445 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="303"/>
1446 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="632"/>
1447 <source>&amp;Device:</source>
1448 <translation>&amp;Zařízení:</translation>
1449 </message>
1450 <message>
1451 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="335"/>
1452 <source>Instrument map</source>
1453 <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
1454 </message>
1455 <message>
1456 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="360"/>
1457 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="689"/>
1458 <source>&amp;Type:</source>
1459 <translation>&amp;Typ:</translation>
1460 </message>
1461 <message>
1462 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="392"/>
1463 <source>MIDI input driver type</source>
1464 <translation>Typ ovladače pro vstup MIDI</translation>
1465 </message>
1466 <message>
1467 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="415"/>
1468 <source>&amp;Port:</source>
1469 <translation>&amp;Přípojka:</translation>
1470 </message>
1471 <message>
1472 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="431"/>
1473 <source>MIDI input port number</source>
1474 <translation>Číslo přípojky pro vstup MIDI</translation>
1475 </message>
1476 <message>
1477 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="438"/>
1478 <source>&amp;Channel:</source>
1479 <translation>&amp;Каnál:</translation>
1480 </message>
1481 <message>
1482 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="454"/>
1483 <source>MIDI input channel</source>
1484 <translation>Vstupní kanál MIDI</translation>
1485 </message>
1486 <message>
1487 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="458"/>
1488 <source>1</source>
1489 <translation>1</translation>
1490 </message>
1491 <message>
1492 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="463"/>
1493 <source>2</source>
1494 <translation>2</translation>
1495 </message>
1496 <message>
1497 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="468"/>
1498 <source>3</source>
1499 <translation>3</translation>
1500 </message>
1501 <message>
1502 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="473"/>
1503 <source>4</source>
1504 <translation>4</translation>
1505 </message>
1506 <message>
1507 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="478"/>
1508 <source>5</source>
1509 <translation>5</translation>
1510 </message>
1511 <message>
1512 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="483"/>
1513 <source>6</source>
1514 <translation>6</translation>
1515 </message>
1516 <message>
1517 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="488"/>
1518 <source>7</source>
1519 <translation>7</translation>
1520 </message>
1521 <message>
1522 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="493"/>
1523 <source>8</source>
1524 <translation>8</translation>
1525 </message>
1526 <message>
1527 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="498"/>
1528 <source>9</source>
1529 <translation>9</translation>
1530 </message>
1531 <message>
1532 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="503"/>
1533 <source>10</source>
1534 <translation>10</translation>
1535 </message>
1536 <message>
1537 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="508"/>
1538 <source>11</source>
1539 <translation>11</translation>
1540 </message>
1541 <message>
1542 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="513"/>
1543 <source>12</source>
1544 <translation>12</translation>
1545 </message>
1546 <message>
1547 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="518"/>
1548 <source>13</source>
1549 <translation>13</translation>
1550 </message>
1551 <message>
1552 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="523"/>
1553 <source>14</source>
1554 <translation>14</translation>
1555 </message>
1556 <message>
1557 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="528"/>
1558 <source>15</source>
1559 <translation>15</translation>
1560 </message>
1561 <message>
1562 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="533"/>
1563 <source>16</source>
1564 <translation>16</translation>
1565 </message>
1566 <message>
1567 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="538"/>
1568 <source>All</source>
1569 <translation>Vše</translation>
1570 </message>
1571 <message>
1572 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="551"/>
1573 <source>Audio / Output</source>
1574 <translation>Zvuk/Výstup</translation>
1575 </message>
1576 <message>
1577 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="587"/>
1578 <source>Audio output device</source>
1579 <translation>Zvukové výstupní zařízení</translation>
1580 </message>
1581 <message>
1582 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="617"/>
1583 <source>Audio output device setup</source>
1584 <translation>Nastavení zvukového výstupního zařízení</translation>
1585 </message>
1586 <message>
1587 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="664"/>
1588 <source>Audio output driver type</source>
1589 <translation>Typ ovladače pro výstup zvuku</translation>
1590 </message>
1591 <message>
1592 <location filename="../qsamplerChannelForm.ui" line="715"/>
1593 <source>Audio routing table</source>
1594 <translation>Tabulka vedení zvuku</translation>
1595 </message>
1596 <message>
1597 <source>OK</source>
1598 <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
1599 </message>
1600 <message>
1601 <source>Cancel</source>
1602 <translation type="obsolete">Zrušit</translation>
1603 </message>
1604 </context>
1605 <context>
1606 <name>qsamplerChannelFxForm</name>
1607 <message>
1608 <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="34"/>
1609 <source>Channel Effects</source>
1610 <translation>Efekty pro kanál</translation>
1611 </message>
1612 <message>
1613 <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="42"/>
1614 <source>FX Send Selection</source>
1615 <translation>Výběr poslání efektů (FX)</translation>
1616 </message>
1617 <message>
1618 <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="76"/>
1619 <source>Creates a new FX Send.
1620 You have to select &apos;Apply&apos; afterwards
1621 to actually create it on sampler side.</source>
1622 <translation>Vytvoří nové poslání efektů (FX).
1623 Poté musíte vybrat &quot;Použít&quot;, abyste
1624 je skutečně vytvořil na straně sampleru.</translation>
1625 </message>
1626 <message>
1627 <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="81"/>
1628 <source>Create</source>
1629 <translation>Vytvořit</translation>
1630 </message>
1631 <message>
1632 <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="91"/>
1633 <source>Schedules the selected FX send for deletion.
1634 You have to select &apos;Apply&apos; afterwards to
1635 actually destroy it on sampler side.</source>
1636 <translation>Rozvrhne vybrané poslání efektů (FX) pro
1637 smazání. Poté musíte vybrat &quot;Použít&quot;, abyste
1638 je skutečně odstranil na straně sampleru.</translation>
1639 </message>
1640 <message>
1641 <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="96"/>
1642 <source>Destroy</source>
1643 <translation>Odstranit</translation>
1644 </message>
1645 <message>
1646 <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="119"/>
1647 <source>FX Send&apos;s Parameters</source>
1648 <translation>Parametry pro poslání efektů (FX)</translation>
1649 </message>
1650 <message>
1651 <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="125"/>
1652 <source>Send Depth
1653 MIDI Controller:</source>
1654 <translation>Poslat ovladač
1655 hloubky MIDI:</translation>
1656 </message>
1657 <message>
1658 <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="136"/>
1659 <source>Current Depth:</source>
1660 <translation>Nynější hloubka:</translation>
1661 </message>
1662 <message>
1663 <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="146"/>
1664 <source>%</source>
1665 <translation>%</translation>
1666 </message>
1667 <message>
1668 <location filename="../qsamplerChannelFxForm.ui" line="165"/>
1669 <source>Audio Routing</source>
1670 <translation>Vedení zvuku</translation>
1671 </message>
1672 </context>
1673 <context>
1674 <name>qsamplerChannelStrip</name>
1675 <message>
1676 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="44"/>
1677 <source>Qsampler: Channel</source>
1678 <translation>Qsampler: Каnál</translation>
1679 </message>
1680 <message>
1681 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="72"/>
1682 <source>Channel setup</source>
1683 <translation>Nastavení kanálu</translation>
1684 </message>
1685 <message>
1686 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="75"/>
1687 <source>&amp;Channel</source>
1688 <translation>&amp;Каnál</translation>
1689 </message>
1690 <message>
1691 <source>Alt+C</source>
1692 <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
1693 </message>
1694 <message>
1695 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="122"/>
1696 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="166"/>
1697 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="228"/>
1698 <source>--</source>
1699 <translation>--</translation>
1700 </message>
1701 <message>
1702 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="222"/>
1703 <source>Instrument name</source>
1704 <translation>Název nástroje</translation>
1705 </message>
1706 <message>
1707 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="141"/>
1708 <source>MIDI port / channel</source>
1709 <translation>Přípojka/kanál MIDI</translation>
1710 </message>
1711 <message>
1712 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="144"/>
1713 <source>-- / --</source>
1714 <translation>-- / --</translation>
1715 </message>
1716 <message>
1717 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="163"/>
1718 <source>Instrument load status</source>
1719 <translation>Stav nahrání nástroje</translation>
1720 </message>
1721 <message>
1722 <source>MIDI Activity</source>
1723 <translation type="obsolete">Činnost MIDI</translation>
1724 </message>
1725 <message>
1726 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="203"/>
1727 <source>MIDI activity</source>
1728 <translation type="unfinished"></translation>
1729 </message>
1730 <message>
1731 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="247"/>
1732 <source>Channel mute</source>
1733 <translation>Ztlumení kanálu</translation>
1734 </message>
1735 <message>
1736 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="250"/>
1737 <source>&amp;Mute</source>
1738 <translation>&amp;Ztlumení</translation>
1739 </message>
1740 <message>
1741 <source>Alt+M</source>
1742 <translation type="obsolete">Alt+M</translation>
1743 </message>
1744 <message>
1745 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="266"/>
1746 <source>Channel solo</source>
1747 <translation>Sólo kanálu</translation>
1748 </message>
1749 <message>
1750 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="269"/>
1751 <source>&amp;Solo</source>
1752 <translation>&amp;Sólo</translation>
1753 </message>
1754 <message>
1755 <source>Alt+S</source>
1756 <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
1757 </message>
1758 <message>
1759 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="291"/>
1760 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="322"/>
1761 <source>Channel volume</source>
1762 <translation>Hlasitost kanálu</translation>
1763 </message>
1764 <message>
1765 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="325"/>
1766 <source> %</source>
1767 <translation> %</translation>
1768 </message>
1769 <message>
1770 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="341"/>
1771 <source>Edit Channel&apos;s Effect Settings</source>
1772 <translation>Upravit nastavení efektů kanálu</translation>
1773 </message>
1774 <message>
1775 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="344"/>
1776 <source>&amp;FX</source>
1777 <translation>&amp;Efekty (FX)</translation>
1778 </message>
1779 <message>
1780 <source>Alt+F</source>
1781 <translation type="obsolete">Alt+F</translation>
1782 </message>
1783 <message>
1784 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="357"/>
1785 <source>Edit channel&apos;s instrument</source>
1786 <translation>Upravit nástroj kanálu</translation>
1787 </message>
1788 <message>
1789 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="360"/>
1790 <source>&amp;Edit</source>
1791 <translation>&amp;Upravit</translation>
1792 </message>
1793 <message>
1794 <source>Alt+E</source>
1795 <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
1796 </message>
1797 <message>
1798 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="385"/>
1799 <source>Least buffer fill stream usage (%)</source>
1800 <translation>Použití proudu posledního naplnění vyrovnávací paměti (%)</translation>
1801 </message>
1802 <message>
1803 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="407"/>
1804 <source>Stream / Voice count</source>
1805 <translation>Počet proudů/hlasů</translation>
1806 </message>
1807 <message>
1808 <location filename="../qsamplerChannelStrip.ui" line="419"/>
1809 <source>--/--</source>
1810 <translation>--/--</translation>
1811 </message>
1812 </context>
1813 <context>
1814 <name>qsamplerDeviceForm</name>
1815 <message>
1816 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="37"/>
1817 <source>Qsampler: Devices</source>
1818 <translation>Qsampler: Zařízení</translation>
1819 </message>
1820 <message>
1821 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="73"/>
1822 <source>Device list</source>
1823 <translation>Seznam zařízení</translation>
1824 </message>
1825 <message>
1826 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="83"/>
1827 <source>Devices</source>
1828 <translation>Zařízení</translation>
1829 </message>
1830 <message>
1831 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="127"/>
1832 <source>Device name</source>
1833 <translation>Název zařízení</translation>
1834 </message>
1835 <message>
1836 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="140"/>
1837 <source>Dri&amp;ver:</source>
1838 <translation>&amp;Ovladač:</translation>
1839 </message>
1840 <message>
1841 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="156"/>
1842 <source>Driver type name</source>
1843 <translation>Název pro typ ovladače</translation>
1844 </message>
1845 <message>
1846 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="196"/>
1847 <source>Channel:</source>
1848 <translation>Kanál:</translation>
1849 </message>
1850 <message>
1851 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="226"/>
1852 <source>Device port/channel</source>
1853 <translation>Přípojka/kanál zařízení</translation>
1854 </message>
1855 <message>
1856 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="261"/>
1857 <source>Refresh device list view</source>
1858 <translation>Obnovit pohled na seznam zařízení</translation>
1859 </message>
1860 <message>
1861 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="264"/>
1862 <source>&amp;Refresh</source>
1863 <translation>&amp;Obnovit</translation>
1864 </message>
1865 <message>
1866 <source>Alt+R</source>
1867 <translation type="obsolete">Alt+R</translation>
1868 </message>
1869 <message>
1870 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="290"/>
1871 <source>Create device</source>
1872 <translation>Vytvořit zařízení</translation>
1873 </message>
1874 <message>
1875 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="293"/>
1876 <source>&amp;Create</source>
1877 <translation>&amp;Vytvořit</translation>
1878 </message>
1879 <message>
1880 <source>Alt+C</source>
1881 <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
1882 </message>
1883 <message>
1884 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="303"/>
1885 <source>Delete device</source>
1886 <translation>Smazat zařízení</translation>
1887 </message>
1888 <message>
1889 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="306"/>
1890 <source>&amp;Delete</source>
1891 <translation>&amp;Smazat</translation>
1892 </message>
1893 <message>
1894 <source>Alt+D</source>
1895 <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
1896 </message>
1897 <message>
1898 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="316"/>
1899 <source>Close this dialog</source>
1900 <translation>Zavřít tento dialog</translation>
1901 </message>
1902 <message>
1903 <location filename="../qsamplerDeviceForm.ui" line="319"/>
1904 <source>Close</source>
1905 <translation>Zavřít</translation>
1906 </message>
1907 </context>
1908 <context>
1909 <name>qsamplerInstrumentForm</name>
1910 <message>
1911 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="37"/>
1912 <source>Qsampler: MIDI Instrument</source>
1913 <translation>Qsampler: Nástroj MIDI</translation>
1914 </message>
1915 <message>
1916 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="60"/>
1917 <source>Engine name</source>
1918 <translation>Název stroje</translation>
1919 </message>
1920 <message>
1921 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="67"/>
1922 <source>&amp;Engine:</source>
1923 <translation>&amp;Stroj:</translation>
1924 </message>
1925 <message>
1926 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="83"/>
1927 <source>&amp;Prog:</source>
1928 <translation>&amp;Program:</translation>
1929 </message>
1930 <message>
1931 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="99"/>
1932 <source>Program (0-127)</source>
1933 <translation>Program (0-127)</translation>
1934 </message>
1935 <message>
1936 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="112"/>
1937 <source>Vol&amp;ume:</source>
1938 <translation>&amp;Hlasitost:</translation>
1939 </message>
1940 <message>
1941 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="128"/>
1942 <source>&amp;Map:</source>
1943 <translation>&amp;Zobrazení:</translation>
1944 </message>
1945 <message>
1946 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="144"/>
1947 <source>&amp;Bank:</source>
1948 <translation>&amp;Banka:</translation>
1949 </message>
1950 <message>
1951 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="160"/>
1952 <source>Bank (0-16383)</source>
1953 <translation>Banka (0-16383)</translation>
1954 </message>
1955 <message>
1956 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="176"/>
1957 <source>Instrument filename</source>
1958 <translation>Název souboru s nástrojem</translation>
1959 </message>
1960 <message>
1961 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="186"/>
1962 <source>M&amp;ode:</source>
1963 <translation>&amp;Režim:</translation>
1964 </message>
1965 <message>
1966 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="218"/>
1967 <source>&amp;Filename:</source>
1968 <translation>&amp;Název souboru:</translation>
1969 </message>
1970 <message>
1971 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="234"/>
1972 <source>&amp;Name:</source>
1973 <translation>&amp;Název:</translation>
1974 </message>
1975 <message>
1976 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="250"/>
1977 <source>Instrument map</source>
1978 <translation>Zobrazení nástrojů</translation>
1979 </message>
1980 <message>
1981 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="257"/>
1982 <source>&amp;Instrument:</source>
1983 <translation>&amp;Nástroj:</translation>
1984 </message>
1985 <message>
1986 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="279"/>
1987 <source>Instrument name</source>
1988 <translation>Název nástroje</translation>
1989 </message>
1990 <message>
1991 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="286"/>
1992 <source>Volume (%)</source>
1993 <translation>Hlasitost (%)</translation>
1994 </message>
1995 <message>
1996 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="289"/>
1997 <source> %</source>
1998 <translation> %</translation>
1999 </message>
2000 <message>
2001 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="299"/>
2002 <source>Name</source>
2003 <translation>Název</translation>
2004 </message>
2005 <message>
2006 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="306"/>
2007 <source>Load mode</source>
2008 <translation>Nahrát režim</translation>
2009 </message>
2010 <message>
2011 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="310"/>
2012 <source>Default</source>
2013 <translation>Výchozí</translation>
2014 </message>
2015 <message>
2016 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="315"/>
2017 <source>On Demand</source>
2018 <translation>Na požádání</translation>
2019 </message>
2020 <message>
2021 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="320"/>
2022 <source>On Demand Hold</source>
2023 <translation>Držení na požádání</translation>
2024 </message>
2025 <message>
2026 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="325"/>
2027 <source>Persistent</source>
2028 <translation>Trvalý</translation>
2029 </message>
2030 <message>
2031 <location filename="../qsamplerInstrumentForm.ui" line="348"/>
2032 <source>Browse for instrument filename</source>
2033 <translation>Procházet názvy souborů s nástroji</translation>
2034 </message>
2035 <message>
2036 <source>O&amp;K</source>
2037 <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
2038 </message>
2039 <message>
2040 <source>Alt+K</source>
2041 <translation type="obsolete">Alt+K</translation>
2042 </message>
2043 <message>
2044 <source>C&amp;ancel</source>
2045 <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
2046 </message>
2047 <message>
2048 <source>Alt+A</source>
2049 <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
2050 </message>
2051 </context>
2052 <context>
2053 <name>qsamplerInstrumentListForm</name>
2054 <message>
2055 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="35"/>
2056 <source>Qsampler: Instruments</source>
2057 <translation>Qsampler: Nástroje</translation>
2058 </message>
2059 <message>
2060 <source>&amp;Context</source>
2061 <translation type="obsolete">&amp;Souvislosti</translation>
2062 </message>
2063 <message>
2064 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="57"/>
2065 <source>New &amp;Instrument...</source>
2066 <translation>&amp;Nový nástroj...</translation>
2067 </message>
2068 <message>
2069 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="60"/>
2070 <source>New</source>
2071 <translation>Nový</translation>
2072 </message>
2073 <message>
2074 <source>Insert</source>
2075 <translation type="obsolete">Vložit</translation>
2076 </message>
2077 <message>
2078 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="63"/>
2079 <source>Ins</source>
2080 <translation type="unfinished"></translation>
2081 </message>
2082 <message>
2083 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="71"/>
2084 <source>&amp;Edit...</source>
2085 <translation>&amp;Upravit...</translation>
2086 </message>
2087 <message>
2088 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="74"/>
2089 <source>Edit</source>
2090 <translation>Upravit</translation>
2091 </message>
2092 <message>
2093 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="77"/>
2094 <source>Enter</source>
2095 <translation>Enter</translation>
2096 </message>
2097 <message>
2098 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="85"/>
2099 <source>&amp;Delete</source>
2100 <translation>&amp;Smazat</translation>
2101 </message>
2102 <message>
2103 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="88"/>
2104 <source>Delete</source>
2105 <translation>Smazat</translation>
2106 </message>
2107 <message>
2108 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="91"/>
2109 <source>Del</source>
2110 <translation type="unfinished"></translation>
2111 </message>
2112 <message>
2113 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="99"/>
2114 <source>&amp;Refresh</source>
2115 <translation>&amp;Obnovit</translation>
2116 </message>
2117 <message>
2118 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="102"/>
2119 <source>Refresh</source>
2120 <translation>Obnovit</translation>
2121 </message>
2122 <message>
2123 <location filename="../qsamplerInstrumentListForm.ui" line="105"/>
2124 <source>F5</source>
2125 <translation>F5</translation>
2126 </message>
2127 </context>
2128 <context>
2129 <name>qsamplerMainForm</name>
2130 <message>
2131 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="34"/>
2132 <source>MainWindow</source>
2133 <translation>Hlavní okno</translation>
2134 </message>
2135 <message>
2136 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="93"/>
2137 <source>&amp;Edit</source>
2138 <translation>&amp;Úpravy</translation>
2139 </message>
2140 <message>
2141 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="106"/>
2142 <source>&amp;View</source>
2143 <translation>&amp;Pohled</translation>
2144 </message>
2145 <message>
2146 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="110"/>
2147 <source>MIDI Device Status</source>
2148 <translation>Stav zařízení MIDI</translation>
2149 </message>
2150 <message>
2151 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="127"/>
2152 <source>&amp;Channels</source>
2153 <translation>&amp;Kanály</translation>
2154 </message>
2155 <message>
2156 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="134"/>
2157 <source>&amp;Help</source>
2158 <translation>&amp;Nápověda</translation>
2159 </message>
2160 <message>
2161 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="141"/>
2162 <source>&amp;File</source>
2163 <translation>&amp;Soubor</translation>
2164 </message>
2165 <message>
2166 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="145"/>
2167 <source>Open &amp;Recent</source>
2168 <translation>Otevřít &amp;nedávný</translation>
2169 </message>
2170 <message>
2171 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="174"/>
2172 <source>&amp;New</source>
2173 <translation>&amp;Nový</translation>
2174 </message>
2175 <message>
2176 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="177"/>
2177 <source>New</source>
2178 <translation>Nový</translation>
2179 </message>
2180 <message>
2181 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="180"/>
2182 <source>New session</source>
2183 <translation>Nové sezení</translation>
2184 </message>
2185 <message>
2186 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="183"/>
2187 <source>New sampler session</source>
2188 <translation>Nové sezení sampleru</translation>
2189 </message>
2190 <message>
2191 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="186"/>
2192 <source>Ctrl+N</source>
2193 <translation>Ctrl+N</translation>
2194 </message>
2195 <message>
2196 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="194"/>
2197 <source>&amp;Open...</source>
2198 <translation>&amp;Otevřít...</translation>
2199 </message>
2200 <message>
2201 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="197"/>
2202 <source>Open</source>
2203 <translation>Otevřít</translation>
2204 </message>
2205 <message>
2206 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="200"/>
2207 <source>Open session</source>
2208 <translation>Otevřít sezení</translation>
2209 </message>
2210 <message>
2211 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="203"/>
2212 <source>Open sampler session</source>
2213 <translation>Otevřít sezení sampleru</translation>
2214 </message>
2215 <message>
2216 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="206"/>
2217 <source>Ctrl+O</source>
2218 <translation>Ctrl+O</translation>
2219 </message>
2220 <message>
2221 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="214"/>
2222 <source>&amp;Save</source>
2223 <translation>&amp;Uložit</translation>
2224 </message>
2225 <message>
2226 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="217"/>
2227 <source>Save</source>
2228 <translation>Uložit</translation>
2229 </message>
2230 <message>
2231 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="220"/>
2232 <source>Save session</source>
2233 <translation>Uložit sezení</translation>
2234 </message>
2235 <message>
2236 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="223"/>
2237 <source>Save sampler session</source>
2238 <translation>Uložit sezení sampleru</translation>
2239 </message>
2240 <message>
2241 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="226"/>
2242 <source>Ctrl+S</source>
2243 <translation>Ctrl+S</translation>
2244 </message>
2245 <message>
2246 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="231"/>
2247 <source>Save &amp;As...</source>
2248 <translation>Uložit &amp;jako...</translation>
2249 </message>
2250 <message>
2251 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="234"/>
2252 <source>Save As</source>
2253 <translation>Uložit jako</translation>
2254 </message>
2255 <message>
2256 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="237"/>
2257 <source>Save current sampler session with another name</source>
2258 <translation>Uložit nynější sezení sampleru pod jiným názvem</translation>
2259 </message>
2260 <message>
2261 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="248"/>
2262 <source>Rese&amp;t</source>
2263 <translation>Nastavit &amp;znovu</translation>
2264 </message>
2265 <message>
2266 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="251"/>
2267 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="345"/>
2268 <source>Reset</source>
2269 <translation>Nastavit znovu</translation>
2270 </message>
2271 <message>
2272 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="254"/>
2273 <source>Reset instance</source>
2274 <translation>Nastavit znovu řízení</translation>
2275 </message>
2276 <message>
2277 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="257"/>
2278 <source>Reset sampler instance</source>
2279 <translation>Nastavit znovu řízení sampleru</translation>
2280 </message>
2281 <message>
2282 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="260"/>
2283 <source>Ctrl+R</source>
2284 <translation>Ctrl+R</translation>
2285 </message>
2286 <message>
2287 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="268"/>
2288 <source>&amp;Restart</source>
2289 <translation>&amp;Spustit znovu</translation>
2290 </message>
2291 <message>
2292 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="271"/>
2293 <source>Restart</source>
2294 <translation>Spustit znovu</translation>
2295 </message>
2296 <message>
2297 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="274"/>
2298 <source>Restart instance</source>
2299 <translation>Spustit znovu řízení</translation>
2300 </message>
2301 <message>
2302 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="277"/>
2303 <source>Restart sampler instance</source>
2304 <translation>Spustit znovu řízení sampleru</translation>
2305 </message>
2306 <message>
2307 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="280"/>
2308 <source>Ctrl+Shift+R</source>
2309 <translation>Ctrl+Shift+R</translation>
2310 </message>
2311 <message>
2312 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="285"/>
2313 <source>E&amp;xit</source>
2314 <translation>&amp;Ukončit</translation>
2315 </message>
2316 <message>
2317 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="288"/>
2318 <source>Exit</source>
2319 <translation>Ukončit</translation>
2320 </message>
2321 <message>
2322 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="291"/>
2323 <source>Exit this application program</source>
2324 <translation>Ukončit program této aplikace</translation>
2325 </message>
2326 <message>
2327 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="302"/>
2328 <source>&amp;Add Channel</source>
2329 <translation>&amp;Přidat kanál</translation>
2330 </message>
2331 <message>
2332 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="305"/>
2333 <source>Add</source>
2334 <translation>Přidat</translation>
2335 </message>
2336 <message>
2337 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="308"/>
2338 <source>Add channel</source>
2339 <translation>Přidat kanál</translation>
2340 </message>
2341 <message>
2342 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="311"/>
2343 <source>Add a new sampler channel</source>
2344 <translation>Přidat nový kanál do sampleru</translation>
2345 </message>
2346 <message>
2347 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="314"/>
2348 <source>Ctrl+A</source>
2349 <translation>Ctrl+A</translation>
2350 </message>
2351 <message>
2352 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="322"/>
2353 <source>&amp;Remove Channel</source>
2354 <translation>&amp;Odstranit kanál</translation>
2355 </message>
2356 <message>
2357 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="325"/>
2358 <source>Remove</source>
2359 <translation>Odstranit</translation>
2360 </message>
2361 <message>
2362 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="328"/>
2363 <source>Remove channel</source>
2364 <translation>Odstranit kanál</translation>
2365 </message>
2366 <message>
2367 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="331"/>
2368 <source>Remove current sampler channel</source>
2369 <translation>Odstranit nynější kanál ze sampleru</translation>
2370 </message>
2371 <message>
2372 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="334"/>
2373 <source>Ctrl+X</source>
2374 <translation>Ctrl+X</translation>
2375 </message>
2376 <message>
2377 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="342"/>
2378 <source>Re&amp;set Channel</source>
2379 <translation>&amp;Nastavit znovu kanál</translation>
2380 </message>
2381 <message>
2382 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="348"/>
2383 <source>Reset channel</source>
2384 <translation>Nastavit znovu kanál</translation>
2385 </message>
2386 <message>
2387 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="351"/>
2388 <source>Reset current sampler channel</source>
2389 <translation>Na&amp;stavit znovu nynější kanál v sampleru</translation>
2390 </message>
2391 <message>
2392 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="362"/>
2393 <source>R&amp;eset All Channels</source>
2394 <translation>Na&amp;stavit znovu všechny kanály</translation>
2395 </message>
2396 <message>
2397 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="365"/>
2398 <source>Reset All</source>
2399 <translation>Nastavit znovu vše</translation>
2400 </message>
2401 <message>
2402 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="368"/>
2403 <source>Reset all channels</source>
2404 <translation>Nastavit znovu všechny kanály</translation>
2405 </message>
2406 <message>
2407 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="371"/>
2408 <source>Reset all sampler channels</source>
2409 <translation>Nastavit znovu všechny kanály v sampleru</translation>
2410 </message>
2411 <message>
2412 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="382"/>
2413 <source>&amp;Setup Channel...</source>
2414 <translation>&amp;Nastavit kanál...</translation>
2415 </message>
2416 <message>
2417 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="385"/>
2418 <source>Setup</source>
2419 <translation>Nastavit</translation>
2420 </message>
2421 <message>
2422 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="388"/>
2423 <source>Setup channel</source>
2424 <translation>Nastavit kanál</translation>
2425 </message>
2426 <message>
2427 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="391"/>
2428 <source>Setup current sampler channel</source>
2429 <translation>Nastavit nynější kanál v sampleru</translation>
2430 </message>
2431 <message>
2432 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="394"/>
2433 <source>F2</source>
2434 <translation>F2</translation>
2435 </message>
2436 <message>
2437 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="402"/>
2438 <source>Ed&amp;it Channel...</source>
2439 <translation>&amp;Upravit kanál...</translation>
2440 </message>
2441 <message>
2442 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="405"/>
2443 <source>Edit</source>
2444 <translation>Upravit</translation>
2445 </message>
2446 <message>
2447 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="408"/>
2448 <source>Edit channel</source>
2449 <translation>Upravit kanál</translation>
2450 </message>
2451 <message>
2452 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="411"/>
2453 <source>Edit current sampler channel</source>
2454 <translation>Upravit nynější kanál v sampleru</translation>
2455 </message>
2456 <message>
2457 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="414"/>
2458 <source>F9</source>
2459 <translation>F9</translation>
2460 </message>
2461 <message>
2462 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="422"/>
2463 <source>&amp;Menubar</source>
2464 <translation>&amp;Pruh s nabídkami</translation>
2465 </message>
2466 <message>
2467 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="425"/>
2468 <source>Menubar</source>
2469 <translation>Pruh s nabídkami</translation>
2470 </message>
2471 <message>
2472 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="428"/>
2473 <source>Show/hide menubar</source>
2474 <translation>Ukázat/skrýt pruh s nabídkami</translation>
2475 </message>
2476 <message>
2477 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="431"/>
2478 <source>Show/hide the main program window menubar</source>
2479 <translation>Ukázat/skrýt pruh s nabídkami v hlavním programovém okně</translation>
2480 </message>
2481 <message>
2482 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="434"/>
2483 <source>Ctrl+M</source>
2484 <translation>Ctrl+M</translation>
2485 </message>
2486 <message>
2487 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="442"/>
2488 <source>&amp;Toolbar</source>
2489 <translation>&amp;Pruh s nástroji</translation>
2490 </message>
2491 <message>
2492 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="445"/>
2493 <source>viewToolbars</source>
2494 <translation>Zobrazit pruh s nástroji</translation>
2495 </message>
2496 <message>
2497 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="448"/>
2498 <source>Show/hide toolbar</source>
2499 <translation>Ukázat/skrýt pruh s nástroji</translation>
2500 </message>
2501 <message>
2502 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="451"/>
2503 <source>Show/hide main program window toolbars</source>
2504 <translation>Ukázat/skrýt pruhy s nástroji v hlavním programovém okně</translation>
2505 </message>
2506 <message>
2507 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="454"/>
2508 <source>Ctrl+T</source>
2509 <translation>Ctrl+T</translation>
2510 </message>
2511 <message>
2512 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="462"/>
2513 <source>&amp;Statusbar</source>
2514 <translation>&amp;Stavový řádek</translation>
2515 </message>
2516 <message>
2517 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="465"/>
2518 <source>Statusbar</source>
2519 <translation>Stavový řádek</translation>
2520 </message>
2521 <message>
2522 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="468"/>
2523 <source>Show/hide statusbar</source>
2524 <translation>Ukázat/skrýt stavový řádek</translation>
2525 </message>
2526 <message>
2527 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="471"/>
2528 <source>Show/hide the main program window statusbar</source>
2529 <translation>Ukázat/skrýt stavový řádek v hlavním programovém okně</translation>
2530 </message>
2531 <message>
2532 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="482"/>
2533 <source>M&amp;essages</source>
2534 <translation>&amp;Hlášení</translation>
2535 </message>
2536 <message>
2537 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="485"/>
2538 <source>Messages</source>
2539 <translation>Hlášení</translation>
2540 </message>
2541 <message>
2542 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="488"/>
2543 <source>Show/hide messages</source>
2544 <translation>Ukázat/skrýt hlášení</translation>
2545 </message>
2546 <message>
2547 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="491"/>
2548 <source>Show/hide the messages window</source>
2549 <translation>Ukázat/skrýt okno s hlášeními</translation>
2550 </message>
2551 <message>
2552 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="505"/>
2553 <source>&amp;Instruments</source>
2554 <translation>&amp;Nástroje</translation>
2555 </message>
2556 <message>
2557 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="508"/>
2558 <source>Instruments</source>
2559 <translation>Nástroje</translation>
2560 </message>
2561 <message>
2562 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="511"/>
2563 <source>MIDI instruments configuration</source>
2564 <translation>Nastavení nástrojů MIDI</translation>
2565 </message>
2566 <message>
2567 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="514"/>
2568 <source>Show/hide the MIDI instruments configuration window</source>
2569 <translation>Ukázat/skrýt okno s nastavením pro nástroje</translation>
2570 </message>
2571 <message>
2572 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="517"/>
2573 <source>F10</source>
2574 <translation>F10</translation>
2575 </message>
2576 <message>
2577 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="528"/>
2578 <source>&amp;Devices</source>
2579 <translation>&amp;Zařízení</translation>
2580 </message>
2581 <message>
2582 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="531"/>
2583 <source>Devices</source>
2584 <translation>Zařízení</translation>
2585 </message>
2586 <message>
2587 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="534"/>
2588 <source>Device configuration</source>
2589 <translation>Nastavení zařízení</translation>
2590 </message>
2591 <message>
2592 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="537"/>
2593 <source>Show/hide the device configuration window</source>
2594 <translation>Ukázat/skrýt okno s nastavením pro zařízení</translation>
2595 </message>
2596 <message>
2597 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="540"/>
2598 <source>F11</source>
2599 <translation>F11</translation>
2600 </message>
2601 <message>
2602 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="545"/>
2603 <source>&amp;Options...</source>
2604 <translation>&amp;Volby...</translation>
2605 </message>
2606 <message>
2607 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="548"/>
2608 <source>Options</source>
2609 <translation>Volby</translation>
2610 </message>
2611 <message>
2612 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="551"/>
2613 <source>General options</source>
2614 <translation>Obecné volby</translation>
2615 </message>
2616 <message>
2617 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="554"/>
2618 <source>Change general application program options</source>
2619 <translation>Změnit obecné volby pro použití programu</translation>
2620 </message>
2621 <message>
2622 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="557"/>
2623 <source>F12</source>
2624 <translation>F12</translation>
2625 </message>
2626 <message>
2627 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="568"/>
2628 <source>&amp;Arrange</source>
2629 <translation>&amp;Uspořádat</translation>
2630 </message>
2631 <message>
2632 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="571"/>
2633 <source>Arrange</source>
2634 <translation>Uspořádat</translation>
2635 </message>
2636 <message>
2637 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="574"/>
2638 <source>Arrange channels</source>
2639 <translation>Uspořádat kanály</translation>
2640 </message>
2641 <message>
2642 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="577"/>
2643 <source>Line up all channel strips</source>
2644 <translation>Seřadit všechny proužky kanálů</translation>
2645 </message>
2646 <message>
2647 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="580"/>
2648 <source>F5</source>
2649 <translation>F5</translation>
2650 </message>
2651 <message>
2652 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="588"/>
2653 <source>A&amp;uto Arrange</source>
2654 <translation>&amp;Uspořádat automaticky</translation>
2655 </message>
2656 <message>
2657 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="591"/>
2658 <source>Auto Arrange</source>
2659 <translation>Uspořádat automaticky</translation>
2660 </message>
2661 <message>
2662 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="594"/>
2663 <source>Auto-arrange channels</source>
2664 <translation>Uspořádat automaticky kanály</translation>
2665 </message>
2666 <message>
2667 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="597"/>
2668 <source>Auto-arrange channel strips</source>
2669 <translation>Uspořádat automaticky proužky kanálů</translation>
2670 </message>
2671 <message>
2672 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="605"/>
2673 <source>&amp;About...</source>
2674 <translation>&amp;O programu...</translation>
2675 </message>
2676 <message>
2677 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="608"/>
2678 <source>About</source>
2679 <translation>O programu</translation>
2680 </message>
2681 <message>
2682 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="611"/>
2683 <source>Show information about this application program</source>
2684 <translation>Ukázat informace o tomto programu</translation>
2685 </message>
2686 <message>
2687 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="619"/>
2688 <source>About &amp;Qt...</source>
2689 <translation>О &amp;Qt...</translation>
2690 </message>
2691 <message>
2692 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="622"/>
2693 <source>About Qt</source>
2694 <translation>O Qt</translation>
2695 </message>
2696 <message>
2697 <location filename="../qsamplerMainForm.ui" line="625"/>
2698 <source>Show information about the Qt toolkit</source>
2699 <translation>Ukázat informace o sadě nástrojů Qt</translation>
2700 </message>
2701 </context>
2702 <context>
2703 <name>qsamplerOptionsForm</name>
2704 <message>
2705 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="34"/>
2706 <source>Qsampler: Options</source>
2707 <translation>Qsampler: Volby</translation>
2708 </message>
2709 <message>
2710 <source>OK</source>
2711 <translation type="obsolete">OK</translation>
2712 </message>
2713 <message>
2714 <source>Cancel</source>
2715 <translation type="obsolete">Zrušit</translation>
2716 </message>
2717 <message>
2718 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="68"/>
2719 <source>&amp;Server</source>
2720 <translation>&amp;Server</translation>
2721 </message>
2722 <message>
2723 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="86"/>
2724 <source>Settings</source>
2725 <translation>Nastavení</translation>
2726 </message>
2727 <message>
2728 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="107"/>
2729 <source>&amp;Host:</source>
2730 <translation>&amp;Hostitel:</translation>
2731 </message>
2732 <message>
2733 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="135"/>
2734 <source>LinuxSampler server listener port number</source>
2735 <translation>Číslo naslouchací přípojky pro server LinuxSampler</translation>
2736 </message>
2737 <message>
2738 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="142"/>
2739 <source>8888</source>
2740 <translation>8888</translation>
2741 </message>
2742 <message>
2743 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="162"/>
2744 <source>&amp;Port:</source>
2745 <translation>&amp;Přípojka:</translation>
2746 </message>
2747 <message>
2748 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="190"/>
2749 <source>LinuxSampler server host name or address</source>
2750 <translation>Název hostitele nebo adresa pro server LinuxSampler</translation>
2751 </message>
2752 <message>
2753 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="197"/>
2754 <source>localhost</source>
2755 <translation>localhost</translation>
2756 </message>
2757 <message>
2758 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="211"/>
2759 <source>&amp;Command line:</source>
2760 <translation>&amp;Příkazový řádek:</translation>
2761 </message>
2762 <message>
2763 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="233"/>
2764 <source>Whether to start the LinuxSampler server on local machine</source>
2765 <translation>Spustit server LinuxSampler na místním stroji</translation>
2766 </message>
2767 <message>
2768 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="236"/>
2769 <source>&amp;Start server locally</source>
2770 <translation>&amp;Spustit server místně</translation>
2771 </message>
2772 <message>
2773 <source>Alt+S</source>
2774 <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
2775 </message>
2776 <message>
2777 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="255"/>
2778 <source>Command line to start LinuxSampler server locally</source>
2779 <translation>Příkazový řádek pro místní spuštění serveru LinuxSampler</translation>
2780 </message>
2781 <message>
2782 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="262"/>
2783 <source>linuxsampler</source>
2784 <translation>linuxsampler</translation>
2785 </message>
2786 <message>
2787 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="276"/>
2788 <source>Start &amp;delay:</source>
2789 <translation>&amp;Zpoždění spuštění:</translation>
2790 </message>
2791 <message>
2792 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="310"/>
2793 <source>Delay time in seconds after server startup</source>
2794 <translation>Čas zpoždění v sekundách po rozběhnutí serveru</translation>
2795 </message>
2796 <message>
2797 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="313"/>
2798 <source> secs</source>
2799 <translation> s</translation>
2800 </message>
2801 <message>
2802 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="395"/>
2803 <source>Receive timeout in milliseconds</source>
2804 <translation>Přijmout přerušení v ms</translation>
2805 </message>
2806 <message>
2807 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="398"/>
2808 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="853"/>
2809 <source> msec</source>
2810 <translation> ms</translation>
2811 </message>
2812 <message>
2813 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="423"/>
2814 <source>&amp;Timeout:</source>
2815 <translation>&amp;Přerušení:</translation>
2816 </message>
2817 <message>
2818 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="464"/>
2819 <source>Logging</source>
2820 <translation>Vedení zápisů</translation>
2821 </message>
2822 <message>
2823 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="491"/>
2824 <source>Messages log file</source>
2825 <translation>Soubor se zápisy hlášení LinuxSampleru</translation>
2826 </message>
2827 <message>
2828 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="522"/>
2829 <source>Browse for the messages log file location</source>
2830 <translation>Procházet umístění souboru se zápisem hlášení</translation>
2831 </message>
2832 <message>
2833 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="525"/>
2834 <source>...</source>
2835 <translation>...</translation>
2836 </message>
2837 <message>
2838 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="538"/>
2839 <source>Whether to activate a messages logging to file.</source>
2840 <translation>Spustit zápis hlášení do souboru.</translation>
2841 </message>
2842 <message>
2843 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="541"/>
2844 <source>&amp;Messages log file:</source>
2845 <translation>Soubor se &amp;zápisem hlášení:</translation>
2846 </message>
2847 <message>
2848 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1168"/>
2849 <source>Whether to ask for session reset</source>
2850 <translation type="unfinished"></translation>
2851 </message>
2852 <message>
2853 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1171"/>
2854 <source>&amp;Confirm session reset</source>
2855 <translation type="unfinished"></translation>
2856 </message>
2857 <message>
2858 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1200"/>
2859 <source>Whether to ask for session restart</source>
2860 <translation type="unfinished"></translation>
2861 </message>
2862 <message>
2863 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1203"/>
2864 <source>&amp;Confirm session restart</source>
2865 <translation type="unfinished"></translation>
2866 </message>
2867 <message>
2868 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1232"/>
2869 <source>Whether to show session errors</source>
2870 <translation type="unfinished"></translation>
2871 </message>
2872 <message>
2873 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1235"/>
2874 <source>&amp;Confirm session errors</source>
2875 <translation type="unfinished"></translation>
2876 </message>
2877 <message>
2878 <source>Alt+M</source>
2879 <translation type="obsolete">Alt+M</translation>
2880 </message>
2881 <message>
2882 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="560"/>
2883 <source>&amp;Tuning</source>
2884 <translation>&amp;Ladění</translation>
2885 </message>
2886 <message>
2887 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="572"/>
2888 <source>Limits</source>
2889 <translation>Mezní hodnoty</translation>
2890 </message>
2891 <message>
2892 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="587"/>
2893 <source>Maximum number of voices:</source>
2894 <translation>Nejvyšší počet hlasů:</translation>
2895 </message>
2896 <message>
2897 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="606"/>
2898 <source>Maximum number of voices</source>
2899 <translation>Nejvyšší počet hlasů</translation>
2900 </message>
2901 <message>
2902 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="635"/>
2903 <source>Maximum number of disk streams:</source>
2904 <translation>Nejvyšší počet diskových proudů:</translation>
2905 </message>
2906 <message>
2907 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="654"/>
2908 <source>Maximum number of disk streams</source>
2909 <translation>Nejvyšší počet diskových proudů</translation>
2910 </message>
2911 <message>
2912 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="689"/>
2913 <source>&amp;Display</source>
2914 <translation>&amp;Zobrazení</translation>
2915 </message>
2916 <message>
2917 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="701"/>
2918 <source>Channels</source>
2919 <translation>Kanály</translation>
2920 </message>
2921 <message>
2922 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="740"/>
2923 <source>Sample channel display font display</source>
2924 <translation>Zobrazení písma při zobrazení kanálu s ukázkou</translation>
2925 </message>
2926 <message>
2927 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="771"/>
2928 <source>Select font for the channel display</source>
2929 <translation>Vybrat písmo pro zobrazení kanálu</translation>
2930 </message>
2931 <message>
2932 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="774"/>
2933 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="998"/>
2934 <source>&amp;Font...</source>
2935 <translation>&amp;Písmo...</translation>
2936 </message>
2937 <message>
2938 <source>Alt+F</source>
2939 <translation type="obsolete">Alt+F</translation>
2940 </message>
2941 <message>
2942 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="806"/>
2943 <source>Whether to refresh the channels view automatically</source>
2944 <translation>Obnovit pohled na kanály automaticky</translation>
2945 </message>
2946 <message>
2947 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="809"/>
2948 <source>&amp;Auto refresh:</source>
2949 <translation>&amp;Automatické obnovení:</translation>
2950 </message>
2951 <message>
2952 <source>Alt+A</source>
2953 <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
2954 </message>
2955 <message>
2956 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="822"/>
2957 <source>Maximum &amp;volume:</source>
2958 <translation>Nejvyšší &amp;hlasitost:</translation>
2959 </message>
2960 <message>
2961 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="850"/>
2962 <source>Time in milliseconds between each auto-refresh cycle</source>
2963 <translation>Čas v milisekundách mezi každým kolem automatického obnovení</translation>
2964 </message>
2965 <message>
2966 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="884"/>
2967 <source>Upper limit for the sampler channel volume setting</source>
2968 <translation>Horní mez pro nastavení hlasitosti kanálů v zařízení pro míchání hudby</translation>
2969 </message>
2970 <message>
2971 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="887"/>
2972 <source> %</source>
2973 <translation> %</translation>
2974 </message>
2975 <message>
2976 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="909"/>
2977 <source>Whether to enable a shiny glass light effect on the channel display</source>
2978 <translation>Povolit lesklý skelný světelný efekt při zobrazení kanálu</translation>
2979 </message>
2980 <message>
2981 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="912"/>
2982 <source>Display shiny glass light &amp;effect</source>
2983 <translation>Zobrazit lesklý skelný světelný &amp;efekt</translation>
2984 </message>
2985 <message>
2986 <source>Alt+E</source>
2987 <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
2988 </message>
2989 <message>
2990 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="928"/>
2991 <source>Messages</source>
2992 <translation>Hlášení</translation>
2993 </message>
2994 <message>
2995 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="967"/>
2996 <source>Sample messages text font display</source>
2997 <translation>Zobrazení písma textu hlášení o ukázkách</translation>
2998 </message>
2999 <message>
3000 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="995"/>
3001 <source>Select font for the messages text display</source>
3002 <translation>Vybrat písmo pro zobrazení textu hlášení</translation>
3003 </message>
3004 <message>
3005 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1030"/>
3006 <source>Whether to keep a maximum number of lines in the messages window</source>
3007 <translation>Zachovat nejvyšší počet řádků v okně s hlášeními</translation>
3008 </message>
3009 <message>
3010 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1033"/>
3011 <source>&amp;Messages limit:</source>
3012 <translation>Mezní hodnota pro hlášení:</translation>
3013 </message>
3014 <message>
3015 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1046"/>
3016 <source>The maximum number of message lines to keep in view</source>
3017 <translation>Nejvyšší počet řádků s hlášením, který se bude uchovávat v okně</translation>
3018 </message>
3019 <message>
3020 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1049"/>
3021 <source> lines</source>
3022 <translation> řádky</translation>
3023 </message>
3024 <message>
3025 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1077"/>
3026 <source>Other</source>
3027 <translation>Jiné</translation>
3028 </message>
3029 <message>
3030 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1092"/>
3031 <source>Whether to ask for confirmation on removals</source>
3032 <translation>Žádat o potvrzení při odstranění</translation>
3033 </message>
3034 <message>
3035 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1095"/>
3036 <source>&amp;Confirm removals</source>
3037 <translation>&amp;Potvrdit odstranění</translation>
3038 </message>
3039 <message>
3040 <source>Alt+C</source>
3041 <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3042 </message>
3043 <message>
3044 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1108"/>
3045 <source>&amp;Number of recent files:</source>
3046 <translation>&amp;Počet nedávných souborů:</translation>
3047 </message>
3048 <message>
3049 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1130"/>
3050 <source>The maximum number of recent files to keep in menu</source>
3051 <translation>Nejvyšší počet nedávných souborů, který se bude uchovávat v nabídce</translation>
3052 </message>
3053 <message>
3054 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1152"/>
3055 <source>Whether to keep all child windows on top of the main window</source>
3056 <translation>Uchovávat všechna další okna nahoře nad hlavním oknem</translation>
3057 </message>
3058 <message>
3059 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1155"/>
3060 <source>&amp;Keep child windows always on top</source>
3061 <translation>&amp;Uchovávat další okna vždy nahoře</translation>
3062 </message>
3063 <message>
3064 <source>Alt+K</source>
3065 <translation type="obsolete">Alt+K</translation>
3066 </message>
3067 <message>
3068 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1184"/>
3069 <source>Whether to capture standard output (stdout/stderr) into messages window</source>
3070 <translation>Zachytit obvyklý výstup (stdout/stderr) do okna s hlášeními</translation>
3071 </message>
3072 <message>
3073 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1187"/>
3074 <source>Capture standard &amp;output</source>
3075 <translation>Zachytit obvyklý &amp;výstup</translation>
3076 </message>
3077 <message>
3078 <source>Alt+O</source>
3079 <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
3080 </message>
3081 <message>
3082 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1216"/>
3083 <source>Whether to show the complete directory path of loaded session files</source>
3084 <translation>Ukázat úplnou cestu k adresáři s nahranými soubory se sezeními</translation>
3085 </message>
3086 <message>
3087 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1219"/>
3088 <source>Show complete &amp;path of session files</source>
3089 <translation>Ukázat úplnou &amp;cestu k souborům se sezeními</translation>
3090 </message>
3091 <message>
3092 <source>Alt+P</source>
3093 <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
3094 </message>
3095 <message>
3096 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1248"/>
3097 <source>Whether to show the actual instrument names as read from instrument file (using libgig)</source>
3098 <translation>Ukázat skutečné názvy nástrojů, jak jsou přečteny ze souborů s nástroji (pomocí libgig)</translation>
3099 </message>
3100 <message>
3101 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1251"/>
3102 <source>Show actual &amp;instrument names</source>
3103 <translation>Ukázat skutečné názvy &amp;nástrojů</translation>
3104 </message>
3105 <message>
3106 <source>Alt+I</source>
3107 <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
3108 </message>
3109 <message>
3110 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1264"/>
3111 <source>&amp;Base font size:</source>
3112 <translation>&amp;Velikost písma uživatelského rozhraní:</translation>
3113 </message>
3114 <message>
3115 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1283"/>
3116 <source>Base application font size (pt.)</source>
3117 <translation>Základní velikost písma v programu (v bodech)</translation>
3118 </message>
3119 <message>
3120 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1290"/>
3121 <source>(default)</source>
3122 <translation>(výchozí)</translation>
3123 </message>
3124 <message>
3125 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1295"/>
3126 <source>6</source>
3127 <translation>6</translation>
3128 </message>
3129 <message>
3130 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1300"/>
3131 <source>7</source>
3132 <translation>7</translation>
3133 </message>
3134 <message>
3135 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1305"/>
3136 <source>8</source>
3137 <translation>8</translation>
3138 </message>
3139 <message>
3140 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1310"/>
3141 <source>9</source>
3142 <translation>9</translation>
3143 </message>
3144 <message>
3145 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1315"/>
3146 <source>10</source>
3147 <translation>10</translation>
3148 </message>
3149 <message>
3150 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1320"/>
3151 <source>11</source>
3152 <translation>11</translation>
3153 </message>
3154 <message>
3155 <location filename="../qsamplerOptionsForm.ui" line="1325"/>
3156 <source>12</source>
3157 <translation>12</translation>
3158 </message>
3159 </context>
3160 </TS>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC